Research

Research Projects

- 2014 (4 years), Vinnova
Project Title: Urban Acoustic Screens (Urbana akustikskärmar)
Research Team: Konstfack, Chalmers – avd. Akustik (huvudman & koordinator), Psykologiska Inst. på Stockholms Universitet, Stockholms Stad (Miljöförvaltningen och Trafikkontoret), Tyréns AB och Z-bloc Norden AB.
Beviljade projektmedel är totalt 4 922 000 kr.

Projektbeskrivning
Projektet handlar om att, via konstnärliga experiment och fullskaletester mm, utforma skärmar som kan integreras i en urban miljö, och som klarar estetiska, arkitektoniska, akustiska och funktionella krav. Fokus ligger på miljöeffekter i form av en kvalitativ urban ljudmiljö, vilket i en förlängning skapar utrymme för stadsförtätning, i enlighet med dagens samsyn om hållbar stadsutveckling.

__________________________________________________________

- 2014 (2 years), AFA Försäkringar
Project title: Bättre ljudmiljö i kontorslandskap
Research Team: Konstfack, Högskolan Väst (huvudman & koordinator) och Sahlgrenska Akademin-Göteborgs Universitet.
Projektet löper under perioden 2014-11-01 - 2015-12-31.
Beviljade projektmedel är totalt 2 344 000 kronor.

Projektbeskrivning
AFA Försäkrings forskningsstöd har beviljat medel till forskningsnätverket och doktorandprojektet "Bättre ljudmiljö i kontorslandskap". Forskningsarbetet handlar om att studera effekterna av ett ljudmiljösystem, där icke önskvärda ljud reduceras och kvalitativa ljud från omgivningen lyfts fram eller tillsätts med hjälp av digital teknik. Ett exempel är maskering, som kan handla om att kamouflera tal genom olika bakgrundsljud så att talet upplevs som mindre störande i ett kontorslandskap. Det är väl känt att den akustiska miljön på arbetsplatsen påverkar både produktivitet, välbefinnande och hälsa hos personalen. Men hur kan den akustiska miljön utformas, så att kontorsarbetsplatserna blir mer flexibla och situationsanpassade?

__________________________________________________________

- 2013 June (6 months), Vinnova
Project Title: Service Production for Sustainable Dynamic Cities
Project leader: Björn Hellström, (Konstfack, Head of research)
Research team: Konstfack; KTH – School of Architecture and the Built Environment, Malmö Högskola, Tyréns AB, Transformator AB, m.fl.
Research Field: sustainability, planning processes, urban densification, urban quality, collaboration platform, co-design, interdisciplinary service design.

Projektbeskrivning
En påtaglig global urban trend idag är ´det gränslösa samhället´, där branscher, discipliner och livsmönster flyter samman. Detta visar att stadsutveckling måste hanteras utifrån ett helhetsperspektiv, och att nyckeln till den hållbara attraktiva staden handlar om en inkluderande
samverkan för att kunna kommunicera, överblicka och värdera alla komplexa frågor vid urban planering.

Det finns idag ett stort behov av tjänsteproduktion, i form av samskapande plattformar för de aktörer som är involverade i planprocessen, där experter och medborgare med olika intressen
gemensamt utvecklar förslag som utnyttjar lokala förutsättningar, samtidigt som visioner och krav - i synnerhet ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska faktorer - hanteras utifrån ett
helhetsperspektiv.

Projektet kommer att producera tjänster i form av samverkansplattformar under planprocessen. Dessa är designdrivna planerings-, organisations- och dialogstrategier, och även praktikbaserade designmetoder för planprocessens olika aktörer. Projektets utmaning är att skapa högre kvalitet och precision i planprocessen, relevanta för såväl politiska som stadsplanerelaterade visioner om hållbar utveckling, och för brukarintressen. Projektet tar sin utgångspunkt i två olika typer av
metodinriktade samverkansplattformar - Interdisciplinär Tjänstedesign och Co-Design - vilka kommer att förenas, utforskas och utvecklas.

Centrala begrepp är: hållbarhet, medborgare, planprocess, stadsförtätning, stadskvalitet, komplexitet, dynamik, samverkansplattform, co-design, interdisciplinär tjänstedesign, boundary objects, proaktiva designlösningar, experiment, samskapande, förtroende, acceptans.
__________________________________________________________


2012 April-2010 April, the Knowledge Foundation (KK-stiftelsen)

Project Title: Sound Design in High-Speed Trains

Research team: Konstfack/Niklas Billström & Björn Hellström; Stockholm University – Department of Psychology/Mats Nilsson; KTH – Speech, Music and Hearing/Roberto Bresin; Bombardier and ÅF-Ingemansson

 __________________________________________________________

2011-2008, the Knowledge Foundation (KK-Stiftelsen)

Project Title: Listen: Auralization of Urban Soundscapes

Research team: Konstfack/Björn Hellström: Chalmers – Division of Applied Acoustics/Jens Forssén; Stockholm University – Department of Psychology/Mats Nilsson; KTH – Marcus Wallenberg Lab. for Sound and Vibration/Mats Åbom; Stockholm – the Interactive Institute/Peter Becker & Peter Lundén; ÅF-Ingemansson; Ramböll; WSP, Swedish National Road Administration; Swedish Rail Administration; City of Stockholm

Research program
 __________________________________________________________


2011-2008, Swedish Research Council (Vetenskapsrådet)

Project Title: Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes

Research team: Konstfack/Björn Hellström: Stockholm University – Department of Psychology/Mats Nilsson; the Interactive Institute/Peter Becker & Peter Lundén; City of Stockholm/Magnus Lindqvist, et el.

Research program

Populärvetenskaplig presentation
 __________________________________________________________


2010-2008, Swedish Research Council (Vetenskapsrådet)

Project Title: Into Noise – Art based musical, architectonic and acoustic investigations of contemporary urban sonic space

Research team: Urban Sound Institute (USIT) Chalmers – Architecture/Catharina Dyrssen; Konstfack/Björn Hellström; Göteborg University – the Academy of Music and Drama/Anders Hultqvist & Staffan Mossenmark; Sound Processing/Per Sjösten.

Research program

Populärvetenskaplig presentation
 __________________________________________________________


2009 Jan. -2008 Sep. the Knowledge Foundation (KK-stiftelsen)

Project Title: Sound Design in Hign-Speed Trains (establishment project for co-production, i.e. Konstfack and a partner from the business sector)

Research team: Konstfack/Niklas Billström & Björn Hellström; Stockholm University – Department of Psychology/Mats Nilsson; KTH – Speech, Music and Hearing/Roberto Bresin; Bombardier and ÅF-Ingemansson

 __________________________________________________________


2009-2008, Ångpanneföreningen Foundation for Research & Development  (Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse)

Project Title: Acoustics and Security in Indoor Arenas (Akustik och säkerhet i inomhusarenor)

Research team: Björn Hellström, Philip Zalyaletdinov, Matti Saarne

Forskningsprogram 
__________________________________________________________


2008-2007, White’s Foundation for research (White forskningsstiftelse) and ARKUS

Project Title: Design of Room Acoustic Qualities (Design av rumsakustiska kvaliteter)

Research Team: Konstfack; ÅF-Ingemansson/Björn Hellström, Philip Zalyaletdinov; White Architect’s Office; Arkus.

Research report
 __________________________________________________________


2008-2006, Nordic Innovation Centre (NICe)

Project Title: Sound Design of Open-plan Offices (Ljuddesign av storrumskontor)

Research Team: ÅF-Ingemansson/Björn Hellström; Ecophon AB/Erling Nilsson; Delta Acoustics (Denmark).

Forskningsprogram
 __________________________________________________________


2006-2005, the Swedish Research Council

Project Title: Transmission - Urban experiments in sound-art and sonic space

Research team: Urban Sound Institute (USIT) Chalmers – Architecture/Catharina Dyrssen; Konstfack/Björn Hellström; Göteborg University – the Academy of Music and Drama/Anders Hultqvist & Staffan Mossenmark; Sound Processing/Per Sjösten.